گزارش ماهانه: 38 شرکت چقدر سود تقسیم کرد + جزییات

آمار عملکرد ماهانه فرابورسی ها و بورسی ها چه چیزی را نشان میدهد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، شرکت های بورسی و فرابورسی چقدر سود تقسیم کردند. 

 1. ايساتيس ارتباطات قندي از زیر مجموعه های بکام در سال 97 حدود 29 و در سال 98 به سود 45 میلیارد ریالی رسیده است.
 2. کساپا در فروردین با فروش 17 میلیارد ریالی مواجه بوده . در اردیبهشت 63 میلیارد ریال و جمع 2 ماهه 80 میلیارد ریال بوده است.
 3. ساینا در فروردین 114 میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش نیز ۴۵,۰۳۳,۷۲۸ ریال بود .  در اردیبهشت این عدد 179 میلیارد ریال و نرخ فروش۴۵,۷۴۹,۴۲۰ ریال است . در دی در اولین ماه خود 127 میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۴۹,۷۷۷,۸۷۳ ریال شده بود . در بهمن با فروش 168 میلیارد ریالی و نرخ ۴۸,۱۴۸,۲۳۵ ریالی بوده و اسفند به فروش 256 میلیارد ریالی رسید و افزایش چشم گیری داشته و نرخ فروش ۴۵,۷۲۹,۸۳۳ ریال شده 5 ماهه 851 میلیارد ریال فروش داشته .
 4. چکاوه در فروردین با فروش 81 میلیارد ریالی مواجه شده است .در اردیبهشت این عدد 153 میلیارد ریال بوده و جمعا 2 ماهه 235 میلیارد ریال فروش داشته است. نرخ فلوتینگ در فروردین ۴۹,۷۳۹,۷۰۲ و در اردیبهشت ۵۸,۶۸۹,۲۲۲ ریال شده است
 5. سرمايه گذاري انديشه محوران از زیر مجموعه های #کروی در 12ماهه سال 97 به سود 230 و در 12ماهه 98 به 513 میلیارد ریال بوده است.
 6. خلنت در فروردین 15 میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت این عدد 60 میلیارد ریال بوده است .و جمع فروش 2 ماهه 75 میلیارد ریال بوده است .
 7. سدشت در 3 ماهه دوم سال مالی در دی 149 میلیارد ریال و بهمن 238 میلیارد ریال و اسفند 229 میلیارد ریال فروش زده است. در فروردین این عدد 98 میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت به 306 میلیارد ریال رسیده و عدد بسیار خوبی بوده است . میانگین سال مالی قبل نیز 116 میلیارد ریال بوده است . در8 ماهه 1394 میلیارد ریال فروش داشته است.
 8. خکاوه در فروردین 581 میلیون در اردیبهشت 191 میلیارد ریال فروش داشت و جمعا فروش 2 ماهه  197 میلیارد ریال بود. 
 9. بنیرو  تلفیقی 4088 ریال و در سود اصلی این عدد 1971 ریال است.
 10. پخش البرز در فروردین 2000 میلیارد ریال درامد داشته در اردیبهشت این عدد به 3044 میلیارد ریال میرسد و جمعا 2 ماهه 5045 میلیارد ریال فروش داشته است
 11. زبینا در فروردین 92 میلیارد ریال فروش داشته است اردیبهشت این عدد 89 میلیارد ریال بوده و جمع 2 ماهه 181 میلیارد ریال فروش داشته است
 12. دسانکو در اردیبهشت 195 و در فروردین 83 میلیارد ریال فروش داشته است . جمع فروش 2ماهه 278 میلیارد ریال و بوده و مدت مشابه این عدد 250 میلیارد ریال
 13. فرآور اردیبهشت هم خیلی فروش نداشت در حالی که 644 تن تولید شمش روی داشته است
 14.  فولاژ در فروردین با فروش 1975 میلیارد ریالی مواجه شده است و نرخ فروش ۷۱,۶۰۴,۹۳۹ ریال بوده است .در اردیبهشت این عدد به رقم قابل توجه 3660 میلیار ریالی رسیده و رشد خوبی داشت 2ماهه فروش 5633 میلیارد ریال بوده و نرخ فروش اردیبهشت ۹۲,۷۶۲,۲۸۵ ریال و هر دو رشد کرده است
 15. تاصیکو در اردیبهشت 31 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 16. فپنتا در فروردین 99 186 میلیارد ریال فروش داشته نرخ فروردین ۹۲,۴۶۰,۲۰۱ ریال است .در اردیبهشت این عدد 1057 میلیارد ریال بوده ۸۷,۱۳۳,۵۷۸ ریال نرخ فروش بوده است .
 17.  لسرما در فروردیم 929 میلیون تومان و در اردیبهشت 78 میلیارد ریال فروش داشته وجمع فروش به 87 میلیارد ریال رسیده است
 18. تراز وپاسار در اردیبهشت خوب بود سهم 13942 میلیارد ریال سود تسهیلات پرداختی و 12461 میلیارد ریال سود سپرده دارد . 4930 میلیارد ریال تراز مثبت است.
 19. ولساپا در فروردین با درامد 541 میلیارد ریالی مواجه شده و 149 میلیارد ریال هزینه مالی داشته است .104 میلیارد ریال نیز تسهیلات اعطایی داشته است. در اردیبهشت 411 میلیارد ریال درامد ، 149 میلیارد ریال هزینه مالی و در نهایت 952 میلیارد ریال جمع درامد و 298 میلیارد ریال هزینه مالی تراز 2 ماهه 654 میلیارد ریال مثبت است.
 20. کسرا در فروردین 65 میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت 135 میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش 2 ماهه 200 میلیارد ریال است . مدت مشابه این عدد 180 میلیارد ریال است. نرخ فروش اردیبهشت ۲۱۳,۲۹۹ ریال است.
 21. ختور در فروردین با فروش 17 میلیارد ریالی مواجه بودنرخ فروش ۸۶۸,۹۸۸ ریال بود در اردیبهشت نرخ فروش به ۱,۰۴۴,۲۷۷ ریال رسیده و فروش هم با رشدی خوب 321 میلیارد ریال بوده و 2ماهه 339 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل عدد 292 میلیارد ریال بود.
 22. ثغرب در اردیبهشت 42 میلیارد ریال فروش داشت و جمعا 253 میلیارد ریال فروش داشته است
 23. خکمک در فروردین 58 میلیارد ریال درامد دارد 339 میلیارد ریال در اردیبهشت درامد داشته است و 2 ماهه  397 میلیارد ریال درامد داشته است  .
 24. زکشت در فروردین 70 میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت 56 میلیارد ریال بوده است .126 میلیارد ریال جمع 2 ماهه بوده است
 25. رمپنا در اردیبهشت 1007  میلیارد ریال درامد  داشت در اولین ماه سال مالی خود
 26. غشاذر در فروردین با فروش 248 میلیارد ریالی مواجه بوده در اردیبهشت این عدد  332 میلیارد ریال بوده و  2 ماهه  580  میلیارد ریال فروش داشته است  . مدت مشابه سال  قبل این عدد 414 میلیارد ریال بوده
 27. ساربیل در اولین ماه سال مالی به فروش 93 میلیارد ریالی رسیده و کاهشی بود در بهمن هم کاهشی بوده و 76 میلیارد ریال است در اسفند جبران کرده و با فروش 168 میلیارد ریالی مواجه بوده وفروردین هم 140 میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت 227 میلیارد ریال در 5 ماهه فروش 706 میلیارد ریال است
 28. رنیک سال مالی را در فروردین خوب آغاز کرده و 560 میلیارد ریال درامد داشت در اردیبهشت این عدد 635 و در مجموع 2 ماهه 1195 میلیارد ریال درامد دارد
 29. زپارس در فروردین 130 میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت این عدد به 189 میلیارد ریال رسید و 5 ماهه 577 میلیارد ریال فروش داشته است
 30. پسهند در فروردین 72 میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت این عدد 116 میلیارد ریال بوده است. جمع فروش 2ماهه 188 میلیارد ریال بوده است در فروردین امسال نرخ فروش ۵۸۷,۲۸۴,۵۵۳ ریال بود و اردیبهشت ۶۰۵,۸۰۳,۱۹۱ ریال بوده است .
 31. ولبهمن در اردیبهشت 33میلیارد ریال و جمعا 2 ماهه 51 میلیارد ریال بود . جمع هزینه های مالی 10 میلیارد ریال بوده است .
 32.  چکاپا در اردیبهشت با فروش 310 میلیارد ریالی مواجه بود و به فروش 1739 میلیارد ریالی رسیده است . نرخ رول سفید ۸۵,۶۰۸,۸۷۷ ریال شده و کمی افت کرده است
 33. تاپیکو در اردیبهشت 430 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و 3065002 میلیون ریال سود مجامع داشته است
 34. خبرمهم برای وسکاب که سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها در اردیبهشت 1039 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و 48340 میلیون ریال سود محقق شده مجامع
 35. زاگرس فروردین با فروش 7130 میلیارد ریالی عملکرد قابل قبولی را داشته . 253 هزار تن با نرخ ۲۷,۰۸۸,۰۲۴ ریالی صادر کرد در اردیبهشت با فروش 6795 میلیارد ریالی مواجه بوده است 267 هزار تن با نرخ ۲۴,۶۲۰,۶۷۵ ریالی بوده و افت کرده است 2ماهه 13301 میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد 15990 میلیارد ریال بوده است
 36. ثغرب در اردیبهشت 42 میلیارد ریال فروش داشت و جمعا 253 میلیارد ریال فروش داشته است
 37.  اعتلا در اردیبهشت 84 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت تا امروز 31732 میلیون ریال سود مجمع سرمایه گذاری ها داشته است
 38. سرمايه گذاري سيمان تأمين از زیر مجموعه های شستا در 3 ماهه اخیر 729 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تاپایان مجمع نیز به سود 1738613 ریالی دست یافته است.

نظرات کاربران

9 شرط خرید سهام در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت
افزایش نرخ شکر تصویب شد | قیمت سیمان این هفته تعیین تکلیف می‌شود
هر سهم « وبانک » چقدر می ارزد + جدول
« دسانکو » مجوز تولید داروی جدید گرفت
« خفولا »، « وبملت » فروخت
43 سهمی که امروز خریدار دارند + اسامی
خبر مهم امروز برای « کاما » چیست
دو دلیلی که قیمت نفت را 42 دلار کرد + عکس
تنها عرضه اولیه خردادی در فرابورس + اسم
نرخ بیلت صادراتی ایران + جدول
خبر بسیار مهم برای سهام عدالتی ها + توییت
هر سهم « ونیکی » چقدر می ارزد + عکس
نرخ اوره چقدر شد + عکس
تبادل پیام ایران و امریکا درباره نفتکش ها!
آژانس انرژی اتمی: ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافت
پاسخ قالیباف به 2 مساله که برای سهامداران مهم است
ترامپ: اخبار خوبی از واکسن کووید 19 منتشر میشود
خبری مهم از زیرمجموعه « فارس »
شمخانی: مذاکره با امریکا در آینده انجام نمیشود
چند نفر در قرعه کشی خودرو ثبت نام کردند؟
طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس
نرخ بازدهی « اخزاها » + نمودار | سیگنال به سهام
هر سهم « وکادو » چقدر می ارزد + عکس
قیمت لاستیک تعدیل میشود؟
مصرف بنزین در ایران چقدر شد
تجدید ارزیابی یک سهم کوچک
پیش بینی یک کارگزار بورسی از روزهای آینده سهام
زمان و مکان مجمع 20 شرکت + جزییات
زمان احتمالی عرضه اولیه ۳۰ سرمایه گذاری استانی
پاسخ ظریف به اظهارات ترامپ درباره توافق با ایران + توییت

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر