ترین‌های بورس چهارشنبه (13 آذر 98)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (13 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرام 34,118 34,118 5.00
نمرینو 29,879 29,879 5.00
کماسه 24,954 24,954 5.00
غشهد 19,472 19,472 5.00
ددام 18,346 18,346 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صایپا403 895,842 900,000 3.63
قمرو 24,953 24,777 3.44
صایپا203 761,913 780,002 3.42
اکالا 14,955 14,617 2.80
چافست 13,015 13,197 2.39

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ونوین 3,140 4.81 502.855 میلیارد
پارند 10,166 0.10 380.878 میلیارد
فملی 5,786 0.05 269.05 میلیارد
رمپنا 10,875 3.73 263.051 میلیارد
های وب 8,835 1.75 255.916 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 10,875 3.73 291.59
حکشتی 6,753 4.07 118.62
وامید 6,487 1.72 90.45
دعبید 38,579 3.12 64.54
وبملت 5,831 0.78 61.67

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آپ 16,565 4.76 122.425 میلیارد
های وب 8,835 1.75 120.635 میلیارد
حکشتی 6,753 4.07 97.754 میلیارد
شپنا 5,191 1.03 69.642 میلیارد
ونوین 3,140 4.81 63.3 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,166 0.10 222.115 میلیارد
فملی 5,786 0.05 102.087 میلیارد
امین یکم 10,077 0.04 56.089 میلیارد
کمند 10,163 0.06 46.922 میلیارد
کویر 18,720 0.46 45.679 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر