ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (12 آذر 98)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (12 آذر 98)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
توریل 9,236 9,183 7.35
رویش 1.082 میلیون 1.082 میلیون 5.00
فولای 9,053 9,053 5.00
وآوا 4,674 4,674 4.99
غفارس 38,066 38,078 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زکشت 33,972 33,949 4.37
زگلدشت 19,810 20,001 4.14
کاسپین 19,278 19,280 3.85
غگلستا 63,782 64,264 3.61
قاسم 41,957 41,959 3.42

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 13,221 4.57 1.087 هزار میلیارد
آکورد 21,383 0.04 239.231 میلیارد
ذوب 1,890 0.63 218.92 میلیارد
ولبهمن 6,171 3.85 208.121 میلیارد
زکشت 33,972 4.37 196.259 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ولبهمن 6,171 3.85 123.031 میلیارد
چکاپا 13,221 4.57 80.613 میلیارد
حسینا 23,438 4.59 80.019 میلیارد
سرچشمه 6,729 4.89 68.029 میلیارد
توریل 9,236 7.35 38.636 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 21,383 0.04 100.642 میلیارد
اعتماد 27,347 0.08 74.312 میلیارد
داوه 26,589 3.54 16.801 میلیارد
زکشت 33,972 4.37 13.521 میلیارد
کی بی سی 24,727 3.07 13.305 میلیارد

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر