ترین‌های فرابورس شنبه (16 شهریور)
 ترین‌های فرابورس شنبه (16 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گکوثر 29,034 29,061 10.14
کرمان 40,362 40,362 5.00
قاسم 38,300 38,300 5.00
کتوکا 20,557 20,557 5.00
تلیسه 15,102 15,102 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اعتلا 5,634 5,599 4.12
حآسا 5,560 5,599 3.66
دی 4,084 4,049 2.23
غویتا 16,906 16,970 1.72
خدیزل 8,134 8,130 1.54

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 20,455 0.15 536.614 میلیارد
ودی 3,219 4.55 413.633 میلیارد
هجرت 32,064 4.44 329.924 میلیارد
ذوب 1,794 0.55 313.39 میلیارد
دی 4,084 2.23 216.705 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 3,219 4.55 185.585 میلیارد
ثعمرا 3,387 4.18 54.027 میلیارد
زاگرس 67,782 1.00 43.741 میلیارد
سرچشمه 5,814 4.95 28.618 میلیارد
پخش 15,208 4.72 24.257 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
هجرت 32,064 4.44 67.36 میلیارد
شاوان 36,991 4.99 52.699 میلیارد
اعتماد 26,102 0.13 37.12 میلیارد
کرمان 40,362 5.00 19.683 میلیارد
چکاپا 6,678 3.28 15.838 میلیارد

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر