ترین‌های بورس سه‌شنبه (12 شهریور)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (12 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدشت 79,698 79,698 5.00
غنوش 14,140 14,140 5.00
کترام 8,338 8,341 4.96
بنیرو 15,549 15,555 4.95
حفاری 4,767 4,771 4.91

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غبهنوش 16,105 16,105 5.00
قصفها 29,517 29,460 4.81
قثابت 18,672 18,611 4.69
شکربن 22,445 22,548 4.68
نمرینو 23,134 23,500 4.48

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,375 3.65 708.806 میلیارد
حفارس 3,547 4.35 360.313 میلیارد
پارند 10,166 0.06 306.624 میلیارد
خساپا 1,709 0.65 230.203 میلیارد
کیان 17,907 0.05 209.182 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,375 3.65 551.39
فارس 6,467 2.57 405.62
رمپنا 10,137 4.20 302.18
اخابر 3,855 2.75 170.75
شتران 5,558 2.41 158.93

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,375 3.65 285.027 میلیارد
حفاری 4,767 4.91 141.566 میلیارد
شیراز 10,047 3.88 99.742 میلیارد
شگل 18,892 3.81 95.762 میلیارد
امین یکم 10,109 0.07 89.238 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
جم پیلن 28,217 1.44 55.308 میلیارد
غشان 23,795 0.51 46.757 میلیارد
وپاسار 1,962 0.31 39.237 میلیارد
شپدیس 23,488 0.24 36.63 میلیارد
شبریز 30,119 0.75 30.027 میلیارد

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر