وضعیت بیمه‌ زندگی در ایران

رییس بیمه مرکزی: پنج شرکت در حوزه بیمه زندگی تاسیس می‌شود

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمه‌های زندگی در ایران از سهم ۱۴.۴ درصدی بیمه زندگی در کل بازار بیمه‌ای ایران خبر داد.

ایسنا: غلامرضا سلیمانی در سمینار توسعه بیمه‌های زندگی با بیان اینکه صنعت بیمه در ایران مهجور شده است، تاکید کرد:‌ از نظر بیمه زندگی نسبت به کشورهای دیگر وضعیت مطلوبی نداریم.به گفته وی میزان ضریب نفوذ بیمه زندگی نسبت به ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت پایینی است که باید آن را ارتقا داد.  در همین حال سلیمانی تاسیس و فعالیت پنج شرکت جدید متقاضی در حوزه بیمه زندگی خبر داد که یکی از آن‌ها عملیات اجرایی خود را آغاز کرده و یک شرکت نیز در مرحله پذیره نویسی است. 

با این وجود بیمه زندگی در ایران در قیاس با دیگر کشورها مطلوب نیست؛ برای مثال در کشور هند، ضریب نفوذ بیمه ۳.۶۹ و ضریب نفوذ بیمه زندگی ۲.۷۶ است. همچنین ضریب نفوذ بیمه در ایتالیا، ۸.۳۴ و ضریب نفوذ بیمه زندگی در این کشور ۶.۲ است. در همین حال بر مبنای گزارش‌های رسمی ضریب نفوذ بیمه در انگلستان ۹.۵۸ و ضریب نفوذ بیمه زندگی در این کشور ۷.۲۲ است و این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در ایران ۲.۲۳ بوده و ضریب نفوذ بیمه زندگی در کشورمان تنها ۰.۳۱ درصد است.

ایران براساس گزارش‌های دولتی از سال ۱۳۹۲ به بعد رشد نسبتا خوبی در بیمه‌های زندگی داشت. در سال ۱۳۹۰ تنها ۱۰ درصد از نمایندگان به صورت تخصصی در بیمه‌های زندگی فعالیت می‌کردند و اما در سال ۱۳۹۶ به ۰.۳۹ درصد رسید. از سوی دیگر در آن زمان تنها سه شرکت بیمه‌ای با سهم بیش از ۲۰ درصد پورتفوی در بیمه زندگی، فعال بودند اما در حال حاضر تعداد این شرکت‌ها به ۱۰ شرکت رسیده و در چهار مورد نیز بیش از ۵۰ درصد از پورتفوی آن شرکت مربوط به بیمه زندگی است.

 از سال ۱۲۶۹ بحث بیمه در ایران مطرح شده و از همان زمان نیز بیمه عمر وجود داشت، اما به گفته رییس بیمه مرکزی از بیمه عمر باید به بیمه زندگی رسید. در حال حاضر درصد رشد بیمه زندگی در دنیا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد، در منطقه خاورمیانه نیز میانگین بیمه زندگی ۲۵ درصد و در ایران ۱۴.۴ درصد است. 

نمادهای زیر مجموعه

ح. بیمه ملت (ملتح) بیمه آسیا (آسیا2) بیمه پارسیان (پارسیان) بیمه ملت (ملت) بیمه ما (ما) بیمه دانا (دانا2) بیمه پارسیان (پارسیان4) بیمه ملت (ملت4) بیمه پارسیان (پارسیان2) بیمه دانا (دانا) ح.بیمه پارسیان (پارسیانح) بیمه آسیا (آسیا) بیمه ما (ما2) بیمه آسیا (آسیا4) ح.بیمه پارسیان (پارسیانح2) بیمه ملت (ملت2) بیمه البرز (البرز4) بیمه البرز (البرز2) بیمه البرز (البرز) بیمه دی (ودی2) بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای2) ح.بیمه سامان (بساماح) بیمه دی (ودی4) بیمه کوثر (کوثر) بیمه پاسارگاد (بپاس2) بیمه میهن (میهن) ح.بیمه پاسارگاد (بپاسح) بیمه میهن (میهن2) بیمه سامان (بساما2) بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای) بیمه سامان (بساما) بیمه دی (ودی) شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام2) بیمه پاسارگاد (بپاس) بیمه کوثر (کوثر2) بیمه سامان (بساما4) ح . بیمه اتکایی ایرانیان (اتکایح) ح . بیمه کوثر (کوثرح) ح. شرکت بیمه اتکایی امین (اتکامح) بیمه حافظ (وحافظ) بیمه سرمد (وسرمد2) بیمه سینا (وسین2) بیمه کارآفرین (وآفری) بیمه تعاون (وتعاون) بیمه نوین (نوین2) بیمه حافظ (وحافظ2) بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) (بنو) بیمه آرمان (آرمان) بیمه نوین (نوین) ح.بیمه آرمان (آرمانح) بیمه سرمد (وسرمد) بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) (بنو4) بیمه تعاون (وتعاون2) بیمه کارآفرین (وآفری2) بیمه سینا (وسین4) ح.بیمه نوین (نوینح) بیمه سینا (وسین) ح .بیمه سینا (وسینح) بیمه رازی (ورازی) بیمه سرمد (وسرمد4) بیمه آرمان (آرمان2) ح. بیمه سرمد (وسرمدح) بیمه رازی (ورازی4) ح . بیمه حافظ (وحافظح) ح . بیمه ما (ماح) ح . بیمه دانا (داناح) بیمه نوین (نوین2) ح . بیمه میهن (میهنح) بیمه نوین (نوین) بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) (وحکمت) بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) (وحکمت2) بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) (بخاور2) بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) (بخاور) بیمه معلم (ومعلم) بیمه زندگی باران50%تادیه (باران) ح . بیمه تعاون (وتعاونح) ح . بیمه تجارت نو (بنوح)