ترین‌های فرابورس دوشنبه (19 شهریور)
ترین‌های فرابورس دوشنبه (19 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدیس 3,653 3,610 12.33
سمگا 3,322 3,280 11.85
شراز 31,891 31,952 10.04
شاوان 25,321 25,500 9.04
کیمیا 10,680 10,750 8.37

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زشگزا 7,325 7,275 3.29
زقیام 3,282 3,250 2.78
ثعمرا 1,471 1,475 2.52
ثرود 1,239 1,255 2.29
اوان 21,173 20,500 2.25

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شراز 31,891 10.04 208.228 میلیارد
ذوب 2,207 5.00 169.691 میلیارد
زاگرس 54,061 0.03 168.425 میلیارد
شاوان 25,321 9.04 155.085 میلیارد
هرمز 3,923 4.89 137.983 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
هرمز 3,923 4.89 69.673 میلیارد
ذوب 2,207 5.00 56.843 میلیارد
شغدیر 3,901 4.98 30.545 میلیارد
سمگا 3,322 11.85 21.291 میلیارد
دبالک 2,707 4.96 20.045 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شراز 31,891 10.04 46.15 میلیارد
زاگرس 54,061 0.03 38.357 میلیارد
اعتماد 21,325 0.06 18.763 میلیارد
بهپاک 5,442 3.34 15.443 میلیارد
آکورد 16,701 0.02 10.551 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر