ترین‌های بورس دوشنبه (19 شهریور)
ترین‌های بورس دوشنبه (19 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشهد 2,847 2,869 32.54
سخزر 4,038 4,042 17.93
تایرا 3,431 3,405 15.29
کفپارس 4,406 4,406 10.21
کدما 36,466 36,499 10.15

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکارن 6,405 6,361 4.33
کساوه 3,024 3,002 2.48
حفارس 8,788 8,600 2.36
ثاباد 2,000 1,985 1.91
غشاذر 4,167 4,103 1.84

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,903 4.92 891.73 میلیارد
وصندوق 2,210 4.94 524.451 میلیارد
شپنا 6,666 5.49 350.055 میلیارد
فملی 4,096 3.70 296.411 میلیارد
کگل 5,665 4.85 291.809 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,903 4.92 451.36
کگل 5,665 4.85 246.80
فملی 4,096 3.70 229.21
شبندر 11,636 4.81 192.82
شپنا 6,666 5.49 181.59

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وصندوق 2,210 4.94 252.649 میلیارد
فولاد 4,903 4.92 148.212 میلیارد
بترانس 5,945 5.00 142.394 میلیارد
تاپیکو 1,717 4.95 137.284 میلیارد
کگل 5,665 4.85 134.16 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,100 0.10 82.469 میلیارد
کیان 14,492 0.00 35.303 میلیارد
شاراک 4,786 4.32 30.881 میلیارد
مبین 6,757 3.86 23.793 میلیارد
های وب 4,650 0.15 19.978 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر