ترین‌های بورس یکشنبه (18 شهریور)
ترین‌های بورس یکشنبه (18 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شکلر 4,988 5,138 13.62
سصفها 7,455 7,464 10.10
خموتور 5,402 5,414 9.98
شکربن 9,969 10,050 9.35
کماسه 5,020 5,075 9.04

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکارن 6,695 6,698 3.59
کبورس 4,880 4,880 2.89
خاهن 6,088 6,090 2.79
سقاین 13,936 14,630 2.37
دتماد 5,860 6,000 2.22

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارس 34,288 2.85 429.165 میلیارد
وبملت 1,486 4.65 370.967 میلیارد
شپدیس 15,185 4.39 346.407 میلیارد
فملی 3,946 0.13 286.846 میلیارد
وصندوق 2,106 4.57 282.114 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شبندر 11,102 4.73 181.26
فارس 7,772 1.63 163.86
پارس 34,288 2.85 149.28
پارسان 4,229 3.35 145.47
وغدیر 1,687 4.01 122.70

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
تاپیکو 1,625 2.01 199.254 میلیارد
وبملت 1,486 4.65 163.96 میلیارد
شپدیس 15,185 4.39 108.177 میلیارد
رمپنا 4,570 4.94 89.661 میلیارد
ونیرو 1,198 5.00 76.852 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,665 0.19 69.873 میلیارد
پارس 34,288 2.85 53.454 میلیارد
امین یکم 10,091 0.06 35.369 میلیارد
فاسمین 7,738 2.90 24.197 میلیارد
پارند 10,015 0.11 22.274 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر