ترین‌های فرابورس شنبه (17 شهریور)
ترین‌های فرابورس شنبه (17 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تبرک 2,255 2,266 9.47
سمگا 2,970 3,040 7.45
شراز 27,602 27,602 5.00
شاوان 22,117 22,117 5.00
قچار 11,385 11,385 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شغدیر 3,590 3,570 2.66
دریشمک 16,374 16,081 2.44
فزرین 7,021 7,100 1.27
آسام 22,012 22,012 1.26
اتکام 1,237 1,220 1.12

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,002 4.16 214.73 میلیارد
چکاپا 5,843 3.14 196.214 میلیارد
سمگا 2,970 7.45 146.448 میلیارد
تبرک 2,255 9.47 119.786 میلیارد
اعتماد 21,302 0.16 114.973 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 2,970 7.45 53.765 میلیارد
چکاپا 5,843 3.14 51.985 میلیارد
ثباغ 2,130 4.82 19.722 میلیارد
تبرک 2,255 9.47 15.308 میلیارد
بهپاک 5,333 4.86 11.461 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 21,302 0.16 42.765 میلیارد
ذوب 2,002 4.16 41.355 میلیارد
آکورد 16,690 0.31 18.434 میلیارد
کپرور 9,918 1.36 5.758 میلیارد
میدکو 2,615 0.77 3.646 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر