ترین‌های بورس شنبه (17 شهریور)
ترین‌های بورس شنبه (17 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دزهراوی 10,408 10,460 9.70
فولاژ 2,725 2,751 9.17
بکام 2,873 2,852 8.83
پترول 1,499 1,475 5.05
قشرین 36,373 36,373 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سفار 5,306 5,350 3.54
شپترو 4,290 4,192 2.77
سقاین 14,274 13,855 2.13
صگل1411 930,002 939,300 2.11
کبورس 4,830 4,830 2.03

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,659 1.15 257.373 میلیارد
وبملت 1,420 4.11 248.122 میلیارد
شپنا 6,165 3.86 208.225 میلیارد
رمپنا 4,355 4.84 208.023 میلیارد
امین یکم 10,085 0.14 163.768 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شپنا 6,165 3.86 119.55
رانفور 11,092 4.89 113.85
رمپنا 4,355 4.84 105.39
شتران 4,862 3.51 103.82
فولاد 4,659 1.15 102.25

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 4,355 4.84 78.308 میلیارد
فاراک 1,261 5.00 57.877 میلیارد
شیران 3,869 4.96 52.486 میلیارد
وبملت 1,420 4.11 52.29 میلیارد
تاپیکو 1,593 0.63 45.072 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,085 0.14 55.213 میلیارد
پارس 33,342 0.54 50.028 میلیارد
پارند 10,004 1.23 19.908 میلیارد
سشمال 1,503 4.81 16.32 میلیارد
سغرب 4,502 4.92 15.493 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر