ترین‌های فرابورس چهارشنبه (14 شهریور)
ترین‌های فرابورس چهارشنبه (14 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بساما 3,344 3,335 7.87
شراز 26,288 26,288 5.00
تلیسه 7,520 7,520 5.00
بهپاک 5,086 5,086 5.00
کیمیا 9,462 9,462 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حخزر 2,731 2,773 4.44
اعتلا 1,022 1,033 4.04
پخش 1,365 1,375 3.67
ثالوند 1,687 1,664 3.66
وسبحان 1,793 1,790 3.55

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,665 4.85 155.175 میلیارد
ذوب 1,920 1.03 146.439 میلیارد
تبرک 2,060 3.94 120.524 میلیارد
شاوان 21,063 2.45 72.409 میلیارد
سمگا 2,763 2.07 65.352 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
تبرک 2,060 3.94 56.116 میلیارد
ذوب 1,920 1.03 34.659 میلیارد
چکاپا 5,665 4.85 22.911 میلیارد
سمگا 2,763 2.07 18.228 میلیارد
زاگرس 52,938 0.21 15.843 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 16,639 0.07 12.103 میلیارد
ارفع 7,125 1.08 3.889 میلیارد
میدکو 2,594 1.48 3.191 میلیارد
اوان 20,944 2.27 2.377 میلیارد
اعتماد 21,269 0.05 2.074 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر