ترین‌های بورس چهارشنبه (14 شهریور)
ترین‌های بورس چهارشنبه (14 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وبیمه 5,315 5,251 9.12
سبجنو 4,808 4,857 9.12
چفیبر 8,841 8,900 7.53
قشرین 34,641 34,641 5.00
سبهان 21,166 21,166 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دتماد 6,004 6,004 5.00
بموتو 4,595 4,565 4.37
کمنگنز 5,595 5,599 4.33
لابسا 2,666 2,680 4.27
وتوصا 2,059 2,081 4.14

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 5,925 2.33 259.146 میلیارد
شتران 4,692 3.42 169.856 میلیارد
پارس 33,577 0.41 151.855 میلیارد
فولاد 4,601 0.99 140.918 میلیارد
های وب 4,546 2.95 100.231 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رانفور 10,575 4.65 103.47
شتران 4,692 3.42 98.12
شبندر 10,500 1.91 73.42
شپنا 5,925 2.33 71.81
شبریز 14,673 3.76 54.26

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 5,925 2.33 41.745 میلیارد
تاپیکو 1,585 1.18 32.704 میلیارد
کهمدا 2,345 4.92 26.132 میلیارد
شبریز 14,673 3.76 24.074 میلیارد
شپترو 4,410 4.50 22.077 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,601 0.99 54.201 میلیارد
وبملت 1,366 1.66 29.146 میلیارد
پارس 33,577 0.41 26.44 میلیارد
شبندر 10,500 1.91 19.427 میلیارد
فاسمین 7,400 2.49 17.744 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر