ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (13 شهریور)
ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (13 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شراز 25,037 25,037 5.00
تلیسه 7,162 7,162 5.00
شاوان 20,560 20,562 4.99
کرمان 5,205 5,205 4.98
بهپاک 4,844 4,845 4.96

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حخزر 2,858 2,858 4.99
کی بی سی 2,303 2,279 3.96
تبرک 1,982 2,040 3.93
کاسپین 12,213 12,300 3.84
اتکای 1,215 1,222 3.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,403 4.61 195.245 میلیارد
ذوب 1,940 3.91 179.687 میلیارد
زاگرس 53,048 4.95 123.039 میلیارد
تبرک 1,982 3.93 95.695 میلیارد
هرمز 3,584 4.83 68.564 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,403 4.61 97.205 میلیارد
زاگرس 53,048 4.95 56.884 میلیارد
تبرک 1,982 3.93 36.693 میلیارد
بهپاک 4,844 4.96 29.04 میلیارد
ذوب 1,940 3.91 19.742 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 16,627 0.04 14.134 میلیارد
اعتماد 21,259 0.07 10.382 میلیارد
کیمیا 9,012 4.82 3.509 میلیارد
فزرین 7,252 4.39 2.733 میلیارد
خراسان 9,654 1.76 2.619 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر