ترین‌های بورس سه‌شنبه (13 شهریور)
ترین‌های بورس سه‌شنبه (13 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فروس 5,447 5,475 9.66
خچرخش 1,798 1,813 9.30
شبریز 14,141 14,141 5.00
شتران 4,537 4,537 5.00
کفپارس 3,488 3,488 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وسینا 940 942 4.67
دسبحا 3,334 3,323 4.66
غمهرا 25,181 25,074 4.59
سکرما 3,573 3,715 4.31
خمحور 4,688 4,681 4.19

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 5,790 4.99 319.329 میلیارد
فولاد 4,648 2.42 199.225 میلیارد
امین یکم 10,065 0.03 182.824 میلیارد
وبملت 1,389 1.63 153.255 میلیارد
فملی 3,972 2.98 147.417 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 7,767 3.27 319.79
فولاد 4,648 2.42 214.29
کگل 5,498 4.05 201.94
فملی 3,972 2.98 180.87
شبندر 10,303 4.98 176.89

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 5,790 4.99 183.314 میلیارد
شبندر 10,303 4.98 59.642 میلیارد
تاپیکو 1,604 1.26 43.377 میلیارد
شتران 4,537 5.00 32.451 میلیارد
کاما 7,376 4.28 30.171 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 1,389 1.63 53.31 میلیارد
ونیکی 2,109 4.56 35.638 میلیارد
وبصادر 926 1.09 20.17 میلیارد
پارس 33,731 3.46 16.383 میلیارد
فملی 3,972 2.98 14.464 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر