ترین‌های فرابورس دوشنبه (12 شهریور)
ترین‌های فرابورس دوشنبه (12 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 2,604 2,650 5.60
شراز 23,845 23,845 5.00
شاوان 19,583 19,583 5.00
اتکای 1,263 1,263 4.99
اتکام 1,168 1,168 4.94

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افرا 2,725 2,722 4.89
شپاس 4,162 4,245 4.76
دتولید 2,528 2,519 4.64
قچار 9,986 9,945 4.60
غگلستا 5,500 5,500 4.48

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,867 3.32 208.801 میلیارد
اعتماد 21,244 0.06 82.627 میلیارد
شپاس 4,162 4.76 74.164 میلیارد
هرمز 3,419 4.21 52.405 میلیارد
شغدیر 3,685 1.42 47.915 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
هرمز 3,419 4.21 20.731 میلیارد
شپاس 4,162 4.76 15.973 میلیارد
اعتماد 21,244 0.06 15.449 میلیارد
ارفع 7,032 3.59 14.775 میلیارد
شاوان 19,583 5.00 9.704 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 16,621 0.16 15.854 میلیارد
شغدیر 3,685 1.42 9.872 میلیارد
فزرین 6,945 0.68 4.027 میلیارد
کرمان 4,953 0.10 4.02 میلیارد
میدکو 2,609 1.79 1.967 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر