ترین‌های بورس دوشنبه (12 شهریور)
ترین‌های بورس دوشنبه (12 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفارس 8,071 8,179 8.42
شبریز 13,468 13,468 5.00
چفیبر 7,908 7,908 4.99
ساربیل 6,098 6,098 4.99
شپنا 5,515 5,515 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفاری 3,994 3,994 5.00
سغرب 4,230 4,229 4.97
حتاید 3,750 3,745 4.87
ساراب 1,300 1,300 4.83
ستران 1,610 1,622 4.73

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 1,412 0.93 348.5 میلیارد
شپنا 5,515 4.99 325.907 میلیارد
فولاد 4,532 2.77 232.504 میلیارد
فملی 3,857 3.49 200.134 میلیارد
خساپا 1,024 4.38 169.889 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,532 2.77 247.71
فملی 3,857 3.49 204.46
شبندر 9,814 4.85 164.23
شپنا 5,515 4.99 137.35
شتران 4,321 4.96 128.34

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 5,515 4.99 183.994 میلیارد
شتران 4,321 4.96 77.199 میلیارد
وبملت 1,412 0.93 49.124 میلیارد
شبریز 13,468 5.00 35.994 میلیارد
شبندر 9,814 4.85 33.876 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کیان 14,422 0.04 74.804 میلیارد
های وب 4,622 3.10 35.193 میلیارد
فاسمین 7,294 2.92 34.912 میلیارد
پارس 32,597 1.67 21.374 میلیارد
وبصادر 916 0.22 16.496 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر