ترین‌های فرابورس یکشنبه (11 شهریور)
ترین‌های فرابورس یکشنبه (11 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اتکام 1,113 1,113 5.00
کشرق 5,070 5,070 4.99
اتکای 1,203 1,203 4.97
ودی 1,159 1,150 4.79
زشگزا 6,393 6,289 4.65

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تبرک 2,002 2,035 6.10
شپاس 4,370 4,370 5.00
کی بی سی 2,407 2,364 4.94
حسینا 9,023 9,001 4.76
زنگان 8,000 7,980 4.75

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,807 4.59 216.177 میلیارد
شاوان 18,630 2.52 68.048 میلیارد
زاگرس 49,364 3.75 59.001 میلیارد
دریشمک 16,417 3.47 54.143 میلیارد
شراز 22,589 2.25 52.453 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اتکام 1,113 5.00 16.838 میلیارد
بالاس 4,028 4.25 10.239 میلیارد
بساما 2,933 4.34 8.517 میلیارد
زشگزا 6,393 4.65 6.393 میلیارد
دریشمک 16,417 3.47 2.824 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 16,595 0.05 35.819 میلیارد
شراز 22,589 2.25 24.539 میلیارد
ذوب 1,807 4.59 22.474 میلیارد
اعتماد 21,232 0.05 20.624 میلیارد
ارفع 6,788 2.76 11.108 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر