ترین‌های بورس یکشنبه (11 شهریور)
ترین‌های بورس یکشنبه (11 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سکرما 3,752 3,699 24.94
سفانو 3,857 3,935 8.04
دزهراوی 9,036 9,036 5.00
سیلام 2,037 2,037 5.00
سقاین 15,179 15,179 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ساراب 1,367 1,360 5.20
سغرب 4,451 4,449 4.95
فایرا 3,959 3,955 4.90
شسپا 21,097 21,075 4.90
پارسان 3,808 3,810 4.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 1,399 4.48 1.025 هزار میلیارد
فولاد 4,410 2.69 452.108 میلیارد
فملی 3,727 3.87 250.615 میلیارد
امین یکم 10,056 0.06 228.736 میلیارد
پارس 32,056 2.62 190.824 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 1,399 4.48 78.64
حکشتی 3,592 4.66 68.75
همراه 15,922 0.49 19.63
سکرما 3,752 24.94 19.46
ونیکی 2,014 4.19 14.86

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 1,399 4.48 249.486 میلیارد
فولاژ 2,196 3.68 30.111 میلیارد
غبشهر 2,271 2.21 21.63 میلیارد
حکشتی 3,592 4.66 20.295 میلیارد
خشرق 1,947 4.62 15.576 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,410 2.69 170.161 میلیارد
فملی 3,727 3.87 130.402 میلیارد
پارس 32,056 2.62 109.467 میلیارد
رمپنا 4,015 4.54 52.455 میلیارد
پارسان 3,808 4.80 45.452 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر