ترین‌های فرابورس شنبه (10 شهریور)
ترین‌های فرابورس شنبه (10 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حخزر 2,875 2,888 21.10
افرا 2,939 2,824 9.91
کاسپین 13,164 13,230 9.07
میهن 780 786 8.94
غشهداب 2,152 2,144 5.44

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دریشمک 15,864 15,940 5.45
شپاس 4,600 4,594 4.86
حسینا 9,475 9,446 4.71
شاوان 19,111 18,969 4.29
هرمز 3,420 3,422 4.12

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,895 2.27 153.068 میلیارد
زاگرس 51,288 1.61 63.345 میلیارد
حریل 1,407 3.68 62.855 میلیارد
شغدیر 3,893 1.47 42.922 میلیارد
شاوان 19,111 4.29 42.395 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 701 4.94 21.756 میلیارد
حریل 1,407 3.68 17.843 میلیارد
اعتماد 21,221 0.10 6.462 میلیارد
اتکام 1,060 4.95 4.311 میلیارد
اطلس 19,807 0.96 4.071 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 51,288 1.61 29.901 میلیارد
آکورد 16,586 0.11 18.513 میلیارد
ارفع 6,988 1.23 7.336 میلیارد
ذوب 1,895 2.27 6.976 میلیارد
شغدیر 3,893 1.47 6.736 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر