ترین‌های بورس شنبه (10 شهریور)
ترین‌های بورس شنبه (10 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سقاین 14,457 14,827 36.70
سدور 955 961 10.53
کلوند 4,529 4,553 9.63
سصوفی 2,589 2,605 9.56
کدما 26,371 26,780 8.56

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونیکی 1,933 1,955 4.73
خکمک 1,034 1,031 4.70
فایرا 4,163 4,147 4.63
ولیز 954 966 4.60
خزامیا 727 724 4.59

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 1,339 4.94 1.27 هزار میلیارد
وتجارت 695 4.98 270.188 میلیارد
فولاد 4,533 1.97 249.46 میلیارد
های وب 4,945 0.72 203.616 میلیارد
فملی 3,878 2.14 155.761 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 1,339 4.94 82.57
حکشتی 3,432 4.28 60.59
جم 14,505 1.14 41.27
وتجارت 695 4.98 39.53
سقاین 14,457 36.70 25.43

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 1,339 4.94 713.697 میلیارد
وتجارت 695 4.98 166.575 میلیارد
غبشهر 2,222 4.96 62.883 میلیارد
وخاور 1,924 4.79 27.145 میلیارد
شپترو 4,415 4.57 16.556 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 3,878 2.14 53.865 میلیارد
پارس 32,921 1.99 52.503 میلیارد
مبین 6,319 2.15 35.806 میلیارد
شتران 4,204 3.07 27.335 میلیارد
شپدیس 13,818 2.70 26.845 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر