گزارش ماهانه شرکت ها | شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟

تازه ترین سود وزیان شرکت ها اعلام شد.

دنیای بورس | تازه ترین سود وزیان شرکت ها اعلام شد:

شیراز | پتروشیمی شیراز در دی ماه 7370 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  به ۴۹,۱۹۷,۳۳۱ ریال  رسید. اذر 9187 و نرخ  فروش ۴۹,۸۱۸,۱۳۳ ریال است . ابان  7864 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  فروش ۴۸,۲۹۲,۳۲۶ ریال بود . 10ماهه  57811  میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه 32275  میلیارد ریال بوده است.

کرماشا | پتروشیمی کرمانشاه دی ماه خوبی را  زده است. شرکتی که کل 5 ماهه 5505 میلیارد ریال در شهریور 4425 میلیارد ریال و مهر 1513 میلیارد  ریال  فروش داشت سهم در  ابان به  2537 میلیارد ریال رسید  در اذر این عدد1835 میلیارد ریال بود و دی 3887 میلیارد ریال شد . نرخ فروش مهر  ۴۶,۶۰۵,۸۶۱ ریال بوده  و ابان ۵۱,۳۲۹,۴۴۹ ریال  و اذر ۵۰,۶۸۵,۷۳۰ ریال و دی ۵۱,۴۵۱,۱۸۷ ریال بود . جمع  فروش 10 ماهه  20705  میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل 10869  میلیارد ریال است.

شرانل | نفت ایرانول دی و اذر خوبی داشته سهم  در مهر 4590 و در ابان 5181 میلیارد ریال. اذر 6867 میلیارد ریال فروش داشته و دی هم  به  5644 میلیارد ریال رسید. کل فروش به  39596 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل این عدد  24595  میلیارد ریال بود. نرخ فروش انواع روانکار صادراتی که در ۶ماهه ۴۷۰۰ تومان و در شهریور ۸۴۰۰ تومان بوده است در مهر  ۹۲۰۰تومان و ابان 5500تومان اذر حوالی 13000 بوده و دی 11800 بوده است.

افق | فروشگاه افق کوروش در دی با کمی افت نزدیک به آذر بود و در دی ماه 14381میلیارد ریال فروش داشته است. در اذر 15050 میلیارد ریال ، ابان  14933 میلیارد ریال درامد داشت . در مهر  13440 میلیارد ریال فروش داشت . مجموع  به 120024  میلیارد ریال فروش داشته است  .مدت مشابه 69172  میلیارد ریال درامد داشته است.

کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان در 3 ماهه سوم مهر 165 میلیارد ریال بود  و ابان  180 میلیارد ریال و اذر هم  180 شد. در دی با افت این عدد  151 میلیارد ریال شده و عدد کمی افت کرد . جمع  فروش10 ماهه 1549     میلیارد ریال است  . مدت مشابه این عدد  978  میلیارد ریال است . نرخ  فروش  مهر ۲۵۰,۰۰۸ ریال و ابان ۲۶۱,۲۵۹ ریال و اذر ۲۷۰,۴۲۸ ریال در دی این عدد ۲۷۲,۳۰۵ ریال است.

شپلی | پلی اکریل اولین ماه سال مالی را با فروش 1394 میلیارد ریالی پشت سرگذاشت . نرخ الیاف هم  ۲۴۹,۱۹۹,۶۲۴ ریال است

دجابر | داروسازی جابراین حیان در دی ماه خیلی خوب نبود و با افت همراه بوده 211میلیارد ریال فروش داشته است در اذر 342 میلیارد ریال ، ابان  326 و در مهر 386 میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به عدد 2855  میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد 1700 میلیارد ریال است.

کشرق | صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در دی 132 ، اذر با  فروش 56 میلیارد ریالی در 10 ماهه به عدد  729 میلیارد ریالی رسیده است نرخ  فروش با  رشدی خوب از ۱۸,۹۵۰,۲۳۸ ریال  به  ۲۵,۹۲۴,۷۰۸ ریال رسیده است.  در ماه جاری از مقدار ۴.۴۱۴ تن ذغالسنگ کک شو حمل شده از معادن مقدار ۴.۴۱۴ تن به صورت خام به فروش رسیده است .

حسینا | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دی کمی نسبت به اذر افت کرد سهمی که  مهر به 599 میلیارد ریال رسید  و ابان 800 میلیارد ریال و اذر 921 میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشت در دی ولی با افت  836 میلیارد ریال شده است. سهم 10 ماهه به فروش 6602     میلیارد ریالی رسیده است کل سال  قبل شرکت  5376  میلیارد ریال بود.

خاهن | آهنگری تراکتورسازی ایران در دی 1100 میلیارد ریال فروش داشت و عدد کوچکی است امیدواریم  اعداد اشتباه نباشد در هر صورت سهم در  مهر 1200  میلیارد ریال  بود  و ابان هم  1200 میلیارد ریال  اذر 300 میلیارد ریال شده است. به  فروش10 ماهه  7930   میلیارد ریالی رسیده است.

ونیکی | زیر مجموعه های سرمایه گذاری ملی ایران هم گزارش های خوبی میزنند مديريت سرمايه گذاري ملي ايران در ابان  نزدیک  به  300 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

فزرین | زرین معدن آسیا در دی 434 میلیارد ریال فروش داشته و در مجموع 10 ماهه به  3142 میلیارد ریال رسید کل سال قبل 1305 میلیارد ریال است.

وغدیر | توسعه سرمايه و صنعت غدير از زیر مجموعه های سرمایه گذاری غدیر در دی با فروش سنیر 775 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. همچنین گسترش صنعت نوين ايرانيان از زیر مجموعه های سرمایه گذاری وغدیر 3878  میلیارد ریال سود خالص داشته است  در 12 ماهه.

چدن | تولیدی چدن سازان در مهر 238 میلیارد ریال ابان 242 و اذر 231 میلیارد ریال فروش داشت در دی نیز کاهشی بود و 217 میلیارد ریال شد. مجموعا 2329 میلیارد ریال فروش داشت نرخ مهر ۲۶۵,۸۵۴,۱۴۱ ریال و ابان با رشد ۲۹۵,۰۹۴,۸۷۲ ریال و اذر ۲۹۱,۴۳۵,۳۲۷ریال و دی ۳۲۲,۳۷۶,۲۷۱ ریال بوده مدت مشابه قبل 2032 میلیارد ریال است.

رکیش | کارت اعتباری ایران کیش در اغاز 3 ماهه دوم در مهر 596 میلیارد ریال و ابان 511 میلیارد و اذر هم  528 میلیارد ریال  فروش داشته . در دی هم  526 میلیارد ریال بود. در مجموع 5157  میلیارد ریال فروش داشته . کل سال قبل 5273 میلیارد ریال بود.

اپرداز | آتیه داده پرداز دردی 242 و  اذر 206 میلیارد ریالی بود. مهر   234 میلیارد ریال شده  و ابان 201 میلیارد ریال. 10ماهه 2236    میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال  قبل شرکت 1924 میلیارد ریال بوده است.

سیستم | همکاران سیستم در دی با درامد 227 میلیارد ریالی مواجه بود و جمع عدد درامد به  1893 میلیارد ریال رسیده است. کل عدد  سال قبل 1489 میلیارد ریال بود.

بورس | بورس تهران در دی 1023 میلیارد ریال درامد داشته و جمعا 10 ماهه به عدد 12571 میلیارد ریالی رسیده است. کل عدد سال قبل 3678 میلیارد ریال بوده است.

فروی |  ذوب روی اصفهان خیلی درگیر فروش منظم  نیست ولی دی ماه عالی را داشته و 1177 میلیارد ریال فروش زده است.  جمع فروش به 4464 میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه سال قبل 2477 میلیارد ریال است

اعتلا | سرمایه گذاری اعتلای البر در 12ماهه با سرمایه جدید  1096 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.

مرقام | ایران ارقام در دی 86 میلیارد ریال فروش داشت و 4 ماهه به عدد 303 میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه نیز 238 میلیارد ریال بود

مفاخر | توسعه اطلاعات فناوری خوارزمی در دی 96 میلیارد ریال فروش داشت و 10 ماهه به عدد 821 میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه نیز 779 میلیارد ریال بود

حخزر | کشتیرانی دریای خزر چند ماهی است که بهتر شد. در مهر  347  میلیارد ریال شده بود در ابان این عدد به 373 میلیارد ریال  رسید و اذر با رشد 452 میلیارد ریال بود و دی 515 میلیارد ریال شد . جمعا 3650 میلیارد ریال فروش داشت. کل سال قبل 3233 میلیارد ریال فروش داشت.

داسوه | داروسازی اسوه 2 ماهی است که تکانی به خود داده است. سهم  در شهریور به 158 میلیارد ریال رسیده  و مهر 330 میلیارد ریال بوده و ابان 395 میلیارد ریال. در اذر این عدد 504 میلیارد ریال بوده و رشد داشته و دی هم  512 میلیارد ریال.  10ماهه 2902   میلیارد ریال بوده که بیش از 30% ان در 2 ماهه اخیر است.

پاکشو | گروه صنعتی پاکشو در دی کمی نسبت  به اذر کمتر شد. سهم  در مهر با  رشدی خوب 2933 میلیارد ریال بوده  و ابان  3647 میلیارد ریال. اذر  رشد خوبی داشت و4431 میلیارد ریال فروش داشت و دی این عدد  3690 میلیارد ریال شد.  10 ماهه  28058   میلیارد ریال درامد داشت .  نرخ درمهر ۱۱۷,۳۱۲,۲۶۷ ریال و ابان ۱۳۵,۲۲۶,۱۱۹ ریال و اذر ۱۵۰,۹۳۳,۲۹۹ ریال و دی ۱۵۷,۲۳۳,۸۱۹ ریال  است. مدت مشابه قبل این عدد 15395  میلیارد ریال بوده است.

وسپه | سرمايه گذاري مهر از زیر مجموعه های سرمایه گذاری وسپه در 12ماهه به  سود 375 میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه قبل 107 میلیارد ریال بود.

فرابورس |  فرابورس ایران در گزارش دی به درامد 549 میلیارد ریالی رسیده و 10 ماهه  5264 میلیارد ریال فروش داشت کل عدد  سال قبل 2052 میلیارد ریال بود.

کپرور | فرآوری زغال سنگ پرورده طبس در دی متفاوت ظاهر شد. سهم درمهر 420 میلیارد ریال و ابان 525 میلیارد ریال شد  در اذر این عدد  582 میلیارد ریال بود .در دی با  رشدی خوب 733 میلیارد ریال بود. نرخ  مهر به ۲۹,۵۰۹,۵۲۸ ریال و ابان ۲۷,۹۶۵,۸۵۸ ریال و اذر ۲۷,۲۷۶,۵۴۳ ریال  رسید . در دی بالاخره افزایش نرخ  را گرفت و ۳۳,۰۴۴,۱۰۷ ریال بود. کل فروش10 ماهه  4324   میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد  1972 میلیارد ریال بوده است.

بالاس | مهندسی ساختمانی تاسیسات راه آهن در دی 49 و اذر با درامد 75 میلیارد ریالی به جمع درامد  1068 میلیارد ریالی در 10ماهه  رسیده است  کل درامد سال قبل 1259 میلیارد ریال بود.

دتولید | داروسازی تولید دارو سهمی که مهر 354 میلیارد ریال و ابان 296  میلیارد ریال و اذر 231 میلیارد ریال فروش زده است. در دی این عدد  251 میلیارد ریال بود. 10ماهه  2841   میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه  قبل این عدد  1761 میلیارد ریال بوده است.

دعبید | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در اولین ماه سال مالی به فرش 1238 میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه سال قبل 1061 میلیارد ریال بود.

کطبس | زغال سنگ نگین طبس در دی ماه بهتر از ماه‌های قبل ظاهر شد. در مهر فروش  179 میلیارد ریال  و ابان  219 میلیارد ریال فروش داشت و اذر به  164 میلیارد ریالی رسید و کمی افت کرد و در دی ماه 228میلیارد ریال فروش داشته است.  در نرخ ها نیز مهر با رشد نرخ  ۸,۸۶۹,۱۲۱ ریال و ابان ۸,۷۸۳,۹۲۷ ریال و اذر ۸,۰۸۹,۹۹۵ ریال  بود و دی ماه ۹,۶۹۸,۹۷۱ریال  که رشد خوبی کرده است.

کی بی سی | کی بی سی در گزارش ماهانه در دی به  فروش 107 میلیارد ریالی رسیده است.

وصندوق | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دی 153 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است 11196418 میلیون ریال سود مجمع داشته است .

امید | تامین سرمایه امید در 12ماهه  620 ریال سود محقق کرده است.

 

نظرات کاربران

پاسخ جالب مجری برنامه ثریا به رئیس کل بانک مرکزی
ظریف در کنار عضو مهم کابینه جو بایدن + عکس
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد
نکته بسیار مهم در پیش بینی قیمت طلا
کدام کالاهای ایرانی به عراق می‌روند؟
رئیس دفتر رهبری: حضرت آقا لب تَر کنند، میلیون ها جان خود را میدهند
نکته فردا | حقیقی ها باز هم از بورس خارج شدند
پاسخ ایران به ادعای مکرون در مورد برجام
تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی در پاسکاری دولت و مجلس
بورسی ها ملزم به اعلام پیش بینی سود شدند
مدیرعامل « وسپهر » منصوب شد
دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد
عرضه امروز سنگ آهن معامله شد + جزییات
هشدار تُند ایران به اسرائیل: اگر کوچکترین خطا کنید، با خاک یکسان میشوید
پانزدهمین نشست آستانه، ۲۸ و ۲۹ بهمن
تهران نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان
مهمترین نکته که باید درباره « وپست » بدانید
عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود
برنامه مهم « وغدیر » برای توسعه بازارگردان ها
طرح دست به نقد « وگردش »
هیات مدیره « بنو » مشخص شد
فروش « ما » رونق گرفت
روحانی امروز در جلسه کرونا چه گفت
یادداشت مهم | چند نکته مهم درباره « فولاد »
حقیقی‌ها سهم های بزرگ خریدند
دستور فوری جو بایدن درباره برجام چه بود؟
دولت صادرات فولاد را تسهیل کند؟
« اوان » قرارداد 100 میلیارد تومانی بست
آزادسازی قیمت خودرو دوباره تعلیق شد؟
قرعه کشی خودروسازان بورسی حذف میشود؟

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر