تعليق نماد معاملاتي (قجام1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (قجام1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1398/09/25 تعليق شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر