بازگشايي نمادهاي معاملاتي(سهرمز)،(وتوسم)،(دتماد)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)، سرمايه گذاري توسعه ملي(وتوسم)، توليد مواد اوليه داروپخش(دتماد)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر