توقف نماد (تبرك1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (تبرك1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت گروه كارخانجات صنعتي تبرك متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر