عرضه عمده سهام غيرمديريتي شرکت سرمايه گذاري جامي (وجامي 4)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1583/خ/98 مورخ 1398/09/03 اين شرکت، تعداد 5,900,000 سهم معادل 4/92 درصد (چهار مميز نود و دو صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت سرمايه گذاري جامي (سهامي عام) در نماد معاملاتي (وجامي4) با قيمت پايه کل 150،450،000،000 ريال، روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر