توقف نماد (حخزر1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (حخزر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت كشتيراني درياي خزر متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10_00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر