عرضه يكجاي سهام كنترلي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1454/الف/98 مورخ 1398/04/26 اين شرکت، شرکت هاي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان و مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان، به ترتيب تعداد 812.277.626 و تعداد 260.458.235 سهم در مجموع تعداد 1.072.735.861 معادل 69/23 (شصت و نه مميز بيست و سه صدم درصد) سهام كنترلي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (دهدشت4) را بطور يكجا و شرايطي با قيمت پايه کل 5.010.749.206.731 ريال، روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، عرضه کند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر