گشايش نماد معاملاتي شركت فرابورس ايران (فرابورس1) دربازار اول فرابورس
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1475/الف/98 مورخ 1398/05/15 اين شركت، امروز يكشنبه مورخ 1398/05/20 نماد معاملاتي شرکت فرابورس ايران (فرابورس1) در بازار اول فرابورس ايران بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت به صورت حراج گشايش مي يابد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي مذكور (فرابورس1) به ميزان 100،000 سهم تعيين مي گردد. 2) قيمت پاياني معاملات بر اساس ميانگين موزون قيمت هاي معامله شده تعيين مي گردد.3) از روز پس از گشايش، دامنه نوسان قيمت به ميزان 5 درصد قيمت پاياني روز معاملاتي قبل تعيين مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر