مسدود نمودن دسترسي معامله گران برخط وغيربرخط در نماد (هجرت1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (هجرت1) راس ساعت 13_01 امروز شنبه مورخ 1398/05/19 مقتضي است راس ساعت 13_01 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غير برخط درنماد (هجرت1) مسدود گردد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم مسدود بودن دسترسي معامله گران هر کارگزاري به عهده آن کارگزاري خواهد بود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر