تعيين كارگزار ناظر در نماد معاملاتي (غبهار1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتي کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار1) در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايران و همچنين گشايش نماد مذكور در روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد ذغبهار، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر