عرضه يكجاي سهام كنترلي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت 4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1454/الف/98 مورخ 1398/04/26 اين شرکت، شرکت هاي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) و مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان (سهامي خاص) در نظر دارند، به ترتيب تعداد 812،277،626 سهم وتعداد 260،458،235 سهم در مجموع تعداد 1،072،735،861 سهم معادل 23/69 (شصت و نه مميزبيست و سه صدم درصد) سهام كنترلي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت (سهامي عام) در نماد معاملاتي (دهدشت4) را بطور يكجا و شرايطي با قيمت پايه کل 5.010.749.206.731 ريال، روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 از طريق بازار پايه فرابورس ايران بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس، عرضه کند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر