توقف نمادهاي معاملاتي(پترول)،(وسينا)،(شاملا)،(شاملاح)،(سصوفيح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)، بانك سينا(وسينا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، شركت معدني املاح ايران(شاملا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره و حق تقدم شركت معدني املاح ايران(شاملاح)با توجه به توقف نماد اصلي، حق تقدم شركت كارخانجات سيمان صوفيان(سصوفيح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر