قیمت پایانی تغییر درصد
1.006 میلیون 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1.006 میلیون 0.00 0.00
قیمت پایانی 1.006 میلیون 0.00 0.00
اولین قیمت 1.006 میلیون
قیمت دیروز 1.006 میلیون
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.056 میلیون 955,711
بازه هفته 1.013 میلیون 1 میلیون
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.629 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.639 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 123 1.005 میلیون 1.01 میلیون 1,682 1
1 263 1.001 میلیون 1.015 میلیون 11 1
1 600 1 میلیون 1.026 میلیون 70 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65