گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
رمپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
تابا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
رتکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
رتکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
خفولا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
رمپنا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولید برق عسلویه مپنا)
رمپنا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
رتکو
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه)
رمپنا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
رمپنا
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
رتکو
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
رتکو
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
رمپنا
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
رمپنا
توضيحات شرکت درخصوص تغيير سود هر سهم سال مالي منتهي به ۹۷/۰۱/۳۱ و زيان تسعير ارز (به پیوست)
PDF
رمپنا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,102.39 52.70 4.78
65