شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
رمپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
رتکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
خفولا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
خفولا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
خفولا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
خفولا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
خفولا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
رتکو
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
رتکو
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
رتکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تابا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
رمپنا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
رمپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
رمپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)
رمپنا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,144.7 50.49 4.41
65