اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
تپولا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
رنیک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
خفولا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خفولا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
رنیک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
رمپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
رنیک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
رتکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
رنیک
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
رنیک
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
رنیک
تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
خفولا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
رمپنا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
رنیک
توضیحات شرکت در خصوص مطالبات (به پیوست)
رنیک

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,387.08 87.62 3.67
65