افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
تاپکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تاپکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج شركت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فن آوا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
رکیش
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
افرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تاپکیش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تاپکیش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فن آوا ماهواره)(اصلاحیه)
فن آوا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تاپکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
تاپکیش
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
افرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سپ
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
مفاخر
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تاپکیش

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
16,177.32 0.00 0.00
65