خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
آپ
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
مفاخر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
رکارت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
مرقام
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری درشرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت نرم افزاری تندر نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری درشرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت نرم افزاری تندر نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت نرم افزاری تندر نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری درشرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سپ
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
افرا
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
مفاخر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مفاخر
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مفاخر
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مناقصه شرکت ملی نفت ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
رکیش

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
22,583.12 443.04 1.96
65