اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
مرقام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
مرقام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مرقام
آگهی ثبت افزایش سرمایه
سیستم
توضيحات شرکت در خصوص نامه شاپرک مبني بر اصلاح ساختار و نظام کارمزدي خدمات پرداخت (به پیوست)
رتاپ
توضيحات شرکت به پرداخت ملت در خصوص نامه شاپرک مبني بر اصلاح کارمزدهاي تراکنشي شرکت هاي PSP (به پیوست)
پرداخت
توضيحات شرکت در خصوص نامه شاپرک مبني بر اصلاح کارمزد تراکنش شرکت هاي تامين کننده خدمات پرداخت در آينده (به پیوست)
آپ
توضيحات شرکت در خصوص نامه شاپرک مبني بر اصلاح کارمزدهاي تراکنش شرکت هاي PSP در آينده (به پیوست)
رکیش
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مرقام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مداران
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مداران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
مداران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مفاخر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
پرداخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
رکیش

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
12,385.6 2.30 0.02

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

65