صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ثتران
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
ثغرب
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تسویه تسهیلات کارآفرین از محل فروش سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ثنوسا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وثخوز
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
وآذر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی علوفه ونخل خوزستان)
وثخوز
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
کرمان
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وثخوز
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت افق سازه پایا)
ثاخت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرپناه فارس)
ثاخت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
وثخوز
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پیمان غدیر)
ثاخت
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ثشرق
افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ثتران
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
کرمان

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,982.14 47.02 2.37

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر) سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق) بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) سخت‌ آژند (ثاژن) سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ (وساخت) عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) توریستی ورفاهی آبادگران ایران (ثاباد) سرمایه‌ گذاری‌ شاهد (ثشاهد) سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) توسعه‌شهری‌توس‌گستر (وتوس) عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) آ.س.پ (آ س پ) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب) سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود (ثرود) سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) س ساختمانی ب نام آوران مهندسی (ثنام) شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی) سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) تامین مسکن جوانان (ثجوان) سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز) س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام) س.توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا) شرکت کیسون (کیسون) سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) س. ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما) سخت آژند (ثاژن)
65