معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
ثاخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ثمسکن
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
ثفارس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثاخت
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثامان
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثاژن
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثاباد
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ثشاهد
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ثشاهد
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ثاخت
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)
ثنور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ثعمرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
وآذر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ثامان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ثشاهد

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,013.03 0.00 0.00

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر) سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق) بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) سخت‌ آژند (ثاژن) سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ (وساخت) عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) توریستی ورفاهی آبادگران ایران (ثاباد) سرمایه‌ گذاری‌ شاهد (ثشاهد) سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) توسعه‌شهری‌توس‌گستر (وتوس) عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) آ.س.پ (آ س پ) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب) سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود (ثرود) سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) س ساختمانی ب نام آوران مهندسی (ثنام) شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی) سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز) س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام) س.توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا) شرکت کیسون (کیسون) سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) س. ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما)
65