گزارش عملکرد مدیر صندوق
اعتماد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
اعتماد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
آسامید
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
اوصتا
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
آکورد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
آگاس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
فیروزا
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
اعتماد
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
الماس
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
سخنم
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲(اصلاحیه)
سخنم
لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
PDF
کاردان
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
کاردان
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
کاردان
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
نگین

نمادهای زیر مجموعه

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1 (سپاس) صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام (کاردان) صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام (فیروزه) صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط (صنوین) ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب (صغرب) صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام (اطلس) صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس (آتیمس) صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام (الماس) صندوق س. آرمان آتی کوثر (آکورد) صندوق س. هستی بخش آگاه (آگاس) صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط (آسام) صندوق س. گنجینه آینده روشن (صایند) صندوق.س.سپهرخبرگان نفت (سخنم) ص.س.زمین و ساختمان نسیم (نسیم) صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام (آساس) صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام (کاریس) صندوق س. ثروت آفرین پارسیان (ثروتم) ص. س. زمین وساختمان مسکن نارون (نارون) صندوق س. پارند پایدار سپهر (پارند) صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان) صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم) ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه (رویش) ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه (آتی1) ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری (نگین) صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند) ص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه (آرمانی) ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا (فیروزا) صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه (آشناتک) ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه (تهران1) صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د (اوصتا) ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه (فنابا) صندوق س سروسودمند مدبران-سهام (سرو) صندوق س.مشترک آسمان امید -د (آسامید) صندوق س. دارا الگوریتم-د (دارا)
65