آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بنو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وآفری
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
آسیا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت یاری رسان پارسیان)
پارسیان
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
ودی
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
وحافظ
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
وتعاون
گزارش هیات مدیره در خصوص کاهش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به آن(اصلاحیه) (به پیوست)
وحکمت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
وتعاون
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات صورتهای مالی سالانه ۹۷ و سه ماهه اول ۹۸- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وتعاون
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ومعلم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
ودی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
وتعاون
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
وآفری
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
اتکام
65