افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اتکام
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام (به پیوست)
PDF
وسرمد
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)
میهن
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بپاس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بپاس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وآفری
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
دانا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
پارسیان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
بساما
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
بساما
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی عملکرد ۶ ماهه سال ۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وسرمد
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ودی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دانا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وسرمد
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۶ (به پیوست)
PDF
وتعاون
65