پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
سرچشمه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)
وثوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام)
سرچشمه
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
ولشرق
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
وثنو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وثنو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وثنو
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
ولشرق
افشای اطلاعات بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
ولانا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ولشرق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ولشرق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ومشان
افشای اطلاعات بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ولانا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ولراز

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
370,026.02 261.98 0.07
65