آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وثوق
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وثوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
ومشان
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وثوق
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
PDF
واحیا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
PDF
واحیا
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
واحصا
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ولشرق
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت آزمون احیا سپاهان)(اصلاحیه)
واحیا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
واحیا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سرچشمه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
وثوق
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وثوق
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وثوق
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وثوق

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
357,846.58 7,776.01 2.17
65