آگهي ثبت تغيير آدرس محل شرکت (به پیوست)
PDF
ولراز
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وآتوس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وثنو
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
وثوق
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
واحیا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وآتوس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ومشان
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني معين احياءسپاهان)
واحیا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت معادن سنگ آهن احياء سپاهان)
واحیا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي بين المللي طرح گستر اصفهان)
واحیا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع نگين معادن احياء)
واحیا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان)
واحیا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وثوق
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولشرق
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
163,355.1 862.68 0.53
65