صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
سرچشمه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
وسنا
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ولشرق
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وثوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وثوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وآفر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وارس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کانی فن آور امرتات)(اصلاحیه)
سرچشمه
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
وثوق
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
ومشان
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کانی فن آور امرتات)
سرچشمه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سرچشمه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرچشمه
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وسنا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
301,518.48 2,081.99 0.69
65