اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سرچشمه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وآتوس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
واحیا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
واحصا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وآتوس
توضیحات شرکت در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ (به پیوست)
PDF
ولراز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز)
سرچشمه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سرچشمه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کانی فن آور امرتات)
سرچشمه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ولشرق
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (به پیوست)
PDF
وثنو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ولراز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل و نقل راهوار مس)
سرچشمه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ولراز
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وآفر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
252,489.13 2,270.38 0.90
65