مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
همراه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
همراه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
اخابر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
اخابر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
همراه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مدیریت سامان سازه غدیر)
اخابر
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
اخابر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
اخابر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
همراه
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
اخابر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اخابر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اخابر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت موسسه خدمات رفاهي کارکنان همراه اول)
همراه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا)
همراه
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اخابر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,459.42 0.63 0.04
65