گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اخابر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت موسسه خدمات رفاهي کارکنان همراه اول)
همراه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا)
همراه
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اخابر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اخابر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
همراه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
اخابر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نقش اول کيفيت)
همراه
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا)
همراه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارتباطات مبين نت)
همراه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
اخابر
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اخابر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
همراه
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
همراه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
اخابر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,496.41 74.74 4.99
65