افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حبندر
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حبندر
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حبندر
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حبندر
تغییر نشانی
حبندر
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
حرهشا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
توریل
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر در برآورد درآمد و هزینه های پیش بینی شده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
توریل
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
توریل
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
توریل
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
حتوکا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر در برآورد درآمد و هزینه های پیش بینی شده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
توریل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
حکشتی
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حرهشا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
توریل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
7,985.25 56.65 0.71
65