افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ولملت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولیز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولیز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولغدر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
ولملت
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
ولیز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
ولیز
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ولیز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولیز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولغدر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
ولیز
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وایران
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ولبهمن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
وایران
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
ولصنم

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,874.87 155.70 3.19
65