گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ولبهمن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ولصنم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
ولبهمن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ولپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولبهمن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ولساپا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ولبهمن
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
ولساپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ولغدر
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ولغدر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ولساپا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ولساپا
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
ولملت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
ولصنم
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ولساپا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,215.73 118.38 3.68
65