اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)
ولپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ولبهمن
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ولبهمن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
ولیز
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ولیز
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
وایران
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وایران
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ولبهمن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
ولبهمن
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ولبهمن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ولپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وایران
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ولپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ولغدر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ولغدر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,612.66 0.72 0.03
65