اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت صرافی انصار)
وانصار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
حکمت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت صرافی سپهر(سهامی خاص))
وبصادر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بیمه ای اقتصاد نوین)
ونوین
توضیحات تکمیلی در خصوص سرفصل سایر درآمدها در اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ (به پیوست)
PDF
حکمت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمان ارزی و صرافی دی (‌سهامی خاص)‌)
دی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تأمین سرمایه بانک ملت)
وبملت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین(سهامی خاص))
ونوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین)
ونوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس(سهامی خاص))
وبصادر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حریم افتاب کیانپارس)
ونوین
مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۶ (به پیوست)
PDF
حکمت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی چابک تجارت آسیا)
وتجارت
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دی
تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
وملل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
783.7 27.62 3.52
65