گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
ونوین
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
دی
توضيحات شرکت درخصوص صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست)
PDF
وبصادر
آگهي ثبتي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ (به پیوست)
PDF
سامان
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
وپاسار
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
دی
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
دی
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
وپارس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وزمین
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
حکمت
مجوز بانک مرکزي در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست)
PDF
ونوین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
حکمت
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وگردش
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
دی

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
698.72 5.49 0.79
65