اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین)
وپارس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وانصار
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وبملت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت کارگزاری پارسیان)
وپارس
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
وانصار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ پارسیان)
وپارس
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
وتجارت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وپارس
تداوم تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
PDF
وبملت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش)
وپارس
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
وبملت
تداوم تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
PDF
وبملت
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
وخاور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان)
وپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مشاور خرد پیروز)
وپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,507.82 30.02 1.99
65