معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
سمگا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
گکوثر
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گکوثر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
گپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
گکوثر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
گکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
گکوثر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
گپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گکوثر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گپارس
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
سمگا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
گکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گپارس
65