سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
کگاز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
کپشیر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
کهمدا کرازی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
کسرام
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
کسرا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
کهمدا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کاذر
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
کمرجان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2)
کفپارس
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (1)
کخاک
پشت پرده داغ بورس
ساذری کسرام
سنگین‌تر شدن کفه سود «کفرا»
کفرا
مزایده بدون خریدار «کایتا»
کایتا
جنبه رویایی « کفرا » کدام است؟
کفرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کفپارس
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کمینا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کسرا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کمینا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
کسرام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کمینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کگاز
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کمینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کگاز
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
کمینا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کمینا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سفارود
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سفاسی
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کگاز
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کخاک

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
9,337.35 107.26 1.15
65