اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کپشیر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کایتا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کهمدا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کاذر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کاذر
انتقال محل دفتر مرکزی به محل جدید (به پیوست)
PDF
سایرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کورز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کاذر
افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کباده
آگهی ثبت افزایش سرمایه
کمینا
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
کمینا
آگهی ثبت افزایش سرمایه
کمرجان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کباده
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سفاسی
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
کگاز

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,035.37 58.13 1.44
65