شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کسرا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
کخاک
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کاذر
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
کمرجان
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کسرام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کمرجان
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کپشیر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کگاز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کتوکا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
کگاز
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کفرآور
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
PDF
کهمدا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده
سفارود
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کسرام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کهمدا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,708.01 118.22 3.19
65