آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شلیا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
شلیا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
کسرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کباده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کسرا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
کگاز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کرازی
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کگاز
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کگاز
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
سفاسی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کسرام
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کگاز
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کگاز
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سفاسی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
کگاز

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
6,790.9 179.37 2.64
65