منتظر آزبست « سفاسی » نباشیم
سفاسی
برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
کرازی کهمدا
ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم)
سپرمی
مسیر تحول سودآوری در گروه شیشه/ «کگاز»، «کهمدا» و «کرازی» زیر ذره‌بین
کگاز کهمدا کرازی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
کگاز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
کپشیر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
کهمدا کرازی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
کسرام
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
کسرا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
کهمدا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کاذر
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
کمرجان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2)
کفپارس
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (1)
کخاک
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
کابگن
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
سایرا
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کفپارس
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
کهمدا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
کاذر
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساذری
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
کخاک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
سفارود
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
کفرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
سفاسی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نسوز قشم)
کاذر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تکافو)
کاذر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کخاک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کتوکا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کاذر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
14,726.44 141.39 0.96
65