فریب سهامداران خرد با تکیه بر داده‌های تاریخی
سرود
سیمانی‌ها در مرداد چه کردند؟ برآورد کیفی از سودآوری تابستانی سیمان‌سازان
سدور
الاکلنگ تولید و نرخ در صنعت سیمان هر شغل برای منابع عمومی چقدر آب می‌خورد؟
اولین نشانه از جهش هزینه‌های سیمانی در بهار 98
سدور
فروش دلچسب «سخوز» در بهار / صف‌نشینی برای صنعت خاکستری
سخوز
جدال بر سر تلفیق سیمان العماره در «سخوز»/ سود جذاب برای 98 سیمان خوزستان؟
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
سهگمت سکرد
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
ستران سپاها
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
ساروم
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
سرود سخزر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
ساربیل سخاش
جهش قیمت صادراتی سیمان خوزستان
سخوز
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
سنیر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
سنیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
سفارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
ستران
تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
سخوز
تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
سغرب
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
ساروم
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سغرب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه)
سیدکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سفانو
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سکرد
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
سهگمت
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
سغرب
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
سخاش
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
سشمال

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,405.01 49.68 2.07

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) سیمان کارون (سکارون)
65