سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
ساروم
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
سرود سخزر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
ساربیل سخاش
جهش قیمت صادراتی سیمان خوزستان
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
سغرب سدور
آیا سود 200 تومانی «سخوز» محقق می‌شود؟
سخوز
«سبزوا» بازنده رالی سیمانی‌ها؟
سبزوا
یک سناریو رویایی برای «سخوز»/ ریسک و فرصت‌های صنعت خاکستری
سخوز
ابهام عملکردی شرکت‌های سیمانی سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
سصفها
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
سرود سمازن سخزر
اوج‌گیری انتظارات برای عملکرد فروردین سیمانی‌ها/ رصد سیگنال پس از بازدهی 75 درصدی رالی داغ سهام سیمانی در خط پایان؟
پیشروی «ستران» در مه
ستران سهگمت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سپاها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
سیلام
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰(اصلاحیه)
سیلام
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سیلام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
سخاش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ساراب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سصفها
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سیلام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حمل و نقل همدانیان ( سهامی خاص ))
سصفها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانیان(سهامی خاص))
سصفها
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
سخاش
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سپاها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سیدکو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
سنیر
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
سکارون

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,555.08 19.05 1.23

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) سیمان کارون (سکارون)
65