اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
سفارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
سهرمز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
سدور
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سصفها
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سنیر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
سصفها
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
سفارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
سبهان
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سخزر
تغيير آدرس دفتر مرکزي شرکت (به پیوست)
PDF
سبزوا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
سبزوا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
سکرما
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سصفها
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
سصفها
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سبهان

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
943.81 0.00 0.00

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار)
65