اولین نشانه از جهش هزینه‌های سیمانی در بهار 98
سدور
فروش دلچسب «سخوز» در بهار / صف‌نشینی برای صنعت خاکستری
سخوز
جدال بر سر تلفیق سیمان العماره در «سخوز»/ سود جذاب برای 98 سیمان خوزستان؟
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
سهگمت سکرد
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
ستران سپاها
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
ساروم
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
سرود سخزر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
ساربیل سخاش
جهش قیمت صادراتی سیمان خوزستان
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
سغرب سدور
آیا سود 200 تومانی «سخوز» محقق می‌شود؟
سخوز
«سبزوا» بازنده رالی سیمانی‌ها؟
سبزوا
یک سناریو رویایی برای «سخوز»/ ریسک و فرصت‌های صنعت خاکستری
سخوز
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سباقر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سنیر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
سفارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سبجنو
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساروج
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
سنیر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سرود
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
ستران
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ستران
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی سیمان غرب تربت جام)
سجام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پویا سهم آسیا)
سجام
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سکرد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان)
سپاها
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
سرود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
ستران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,752.44 60.85 3.47

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) سیمان کارون (سکارون)
65