جهش 10 برابری سود «سمازن»
سمازن
شهریور سبز صنعت خاکستری/ جدول عملکرد فروش و بازدهی سهام سیمانی طی یک‌ماه
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول) برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
ساروم ستران سخوز
فریب سهامداران خرد با تکیه بر داده‌های تاریخی
سرود
سیمانی‌ها در مرداد چه کردند؟ برآورد کیفی از سودآوری تابستانی سیمان‌سازان
سدور
الاکلنگ تولید و نرخ در صنعت سیمان هر شغل برای منابع عمومی چقدر آب می‌خورد؟
اولین نشانه از جهش هزینه‌های سیمانی در بهار 98
سدور
فروش دلچسب «سخوز» در بهار / صف‌نشینی برای صنعت خاکستری
سخوز
جدال بر سر تلفیق سیمان العماره در «سخوز»/ سود جذاب برای 98 سیمان خوزستان؟
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
سهگمت سکرد
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
سخوز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
ستران سپاها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)
سیلام
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سپاها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سقاین
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سدشت
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
سپاها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سخاش
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سکرد
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سدشت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سفانو
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سکرد
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سکرد
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سصوفی
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
سجام
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سصوفی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
سشرق

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,383.96 23.83 1.00

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) سیمان کردستان (سکرد) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) سیمان کارون (سکارون)
65