شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تجار
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تجار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
تجار
تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دوره ۱۲ماهه منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ (به پیوست)
بدکو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تجار
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست)
بدکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
تجار
آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۵ (به پیوست)
تجار
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست)
بدکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تجار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
تجار
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تجار
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تجار
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تجار
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
تجار
65