اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تجار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تجار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
تجار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تجار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
تجار
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تجار
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تجار
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تجار
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تجار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
تجار
تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دوره ۱۲ماهه منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ (به پیوست)
بدکو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تجار
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست)
بدکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
تجار
آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۵ (به پیوست)
تجار
65