تغییر نشانی
کآرا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کآرا
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کحافظ
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کحافظ
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
کلوند
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کلوند
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
کآرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کحافظ
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
کسعدی
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
کسعدی
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کحافظ
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
کپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش یک باب منزل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کهرام

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
10,964.32 280.39 2.56
65