گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کساوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کسعدی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کحافظ
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کساوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کهرام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کسعدی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کپارس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کسعدی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کسعدی
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کهرام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کلوند
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کترام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,701.7 162.52 4.39
65