افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - موارد مطرح شده درمجمع عمومی عادی سالیانه سال۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بمیلا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
بمیلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
بمیلا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
بمیلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
بمیلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارزش آفرینان میلاد)
بمیلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نفت میلاد پارس)
بمیلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
بمیلا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ارزش آفرینان میلاد)(اصلاحیه)
بمیلا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
بمیلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
بمیلا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
بمیلا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
بمیلا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بمیلا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بمیلا
65